Ultimate magazine theme for WordPress.

मासेमारी बंदी कालावधीत पारंपरिक मासेमारीवर निर्बंध नाहीत

0 26


रत्नागिरी : महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम 1981 व सुधारणा अध्यादेश 2021 अन्वये यावर्षी 1 जून 2022 ते 31 जुलै 2022 (दोन्ही दिवस धरुन 61 दिवस) या कालावधीत महाराष्ट्र राज्याच्या क्षेत्रीय सागरी क्षेत्रात यांत्रिक नौकांनी मासेमारी करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या बंदी कालावधीत सागरी कायद्याचा भंग करुन मासेमारी करणारे मच्छिमार खालील कारवाईस पात्र होतील.
या पावसाळी मासेमारी बंदी यंत्रचलित व यांत्रिकी मासेमारी गलबत यांना लागू राहील. या पावसाळी मासेमारी बंदी ही पारंपारिक पध्दतीने मासेमारी करणार्‍या बिगर यंत्रचलित गलबत यांना लागु राहणार नाही. राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्राबाहेर (सागरी किनार्‍यापासुन 12 सागरी मैलापुढे) खोल समुद्रात मासेमारीस जाणार्‍या नौकांस केंद्र शासनाच्या खोल समुद्रातील मासेमारीबाबतचे धोरण /मार्गदर्शक सुचना/ आदेश लागू राहतील. राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रात (सागरी किनार्‍यापासुन 12 सागरी मैलापर्यंत) यांत्रिक मासेमारी नौकांस पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधीत मासेमारी करतांना आढळल्यास / केल्यास महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, (सुधारणा), 2021 च्या कलम 14 अन्वये नौका व नौकेवर बसविलेली उपसाधने व मासेमारी सामुग्री आणि त्यामध्ये सापडलेली मासळी जप्त करण्यात येईल तसेच कलम 17 मधील तरतुदी अन्वये जास्तीत जास्त कठोर शास्ती लादण्यात येईल. पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधीत मासेमारी करतांना यांत्रिक मासेमारी नौकेस अपघात झाल्यास अशा नौकेस शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई मिळणार नाही. बंदी कालावधीमध्ये राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्रात मासेमारी नौकास अवागमन निषिध्द आहे.
तरी सर्व मच्छिमारी सहकारी संस्था, त्यांचे नौकामालक सभासद व अन्य संबंधितांनी सदर निवेदनाची नोंद घेवून विहीत बंदी कालावधीत यांत्रिकी नौकांद्वारे सागरात मासेमारी केली जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, रत्नागिरी यांनी केले आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.